Our Team

Sankalpa Chhetri

Managing Partner sankalpa@determinelaw.com

Krishna Kumar Shrestha

Associate

Bina Kunwor

Founding Partner bina@determinelaw.com

Gyanu Bhai Shahi

Associate

Prasanta Acharya

Associate
prasanta@determinelaw.com